За своите членова АОПА-България предлага следните видове услуги

 • Услуги, свързани с избора на ВС и начина на неговата експлоатация

  Проучване на оперативните нужди от въздухоплавателно средство на заявителя.
  Анализ на неговите възможности за придобиване и експлоатация.
  Проучване на пазара и изготвяне на доклад с изводи и препоръки.

 • Услуги, свързани с организацията по придобиването на въздухоплавателно средство

  Събиране на изгодни за заявителя оферти за закупуване/наемане на конкретни въздухоплавателни средства, нови или употребявани.
  Консултации относно режима за внос, условията за прехвърляне на собствеността или сключването на договори за лизинг, както и придобиване /изготвяне и подаване на необходимите за целта документи от името на заявителя.

 • Услуги, свързани с въвеждането в експлоатация на въздухоплавателно средство

  Консултации относно условията за регистрация и въвеждане в експлоатация на ВС.
  Информация за изискваните за целта удостоверения и лицензи и представителство при кандидатстване за тях.

 • Услуги, свързани с експлоатацията на ВС

  Препоръки относно поддържането на летателната годност на ВС, обезпечаването с консумативи, съхранението и техническото обслужване на ВС.
  Изготвяне на програми за дейностите по експлоатацията и информационно обслужване.

 • Услуги, свързани с продажбата на ВС